REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG

Varsel om oppstart av planarbeid og framlegg til planprogram:
REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE INFRASTRUKTUR, Parisvatnet i Øygarden kommune.

(Se oppstart kart)

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for landbasert oppdrett i Parisvatnet.

Planområdet kan bli mindre enn varslingsområdet etter at veiløsning og annet er avklart. Netto areal for akvakultur blir trolig nærmere 100 daa. Se planprogram og varslingsbrev for nærmere opplysninger. 

Tiltakshaver for planarbeidet er Øygarden Seafood AS. Utførende konsulent er Akons AS.

Planen utløser krav om konsekvensutredning med planprogram. En kan komme med innspill til planprogrammet som gjelder utredninger, og innspill til oppstart av planarbeidet som gjelder arealbruken innenfor området.

Alle innspill og merknader vil følge planprogrammet eller planforslaget når det leveres til kommunen.

Til nedlasting på pdf-format:
Varsel om oppstart Parisvatnet
Planprogram

FRIST FOR MERKNADER ER: 30.04.2019

Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 varsels oppstart av privat reguleringsplan for Vågshaugen sør gnr. 48 bnr. 12, 30, 77, del av 8 m.fl. på Vågshaugen i Os kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Jan Eide, Thh AS og Ask & Skjeie Eiendom AS. Utførande konsulent er Akons AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for einebustader, rekkjehus og liknande med tilhøyrande infrastruktur og fellesareal. I kommuneplanen sin arealdel er området sett av til bustad. Tilkomst er planlagt over kommunal veg Vågshaugen. Varslingsområdet er samla på om lag 14 dekar. I varsla område inngår og deler av tilgrensande eigedomar som kan verte regulert i samsvar med dagens bruk, offentlege krav eller i dialog med grunneigar. Det vert ikkje tatt med areal frå andre eigedomar utan at grunneigarar er kontakta. Planområdet kan bli mindre enn varslingsområdet etter at vegløysingar og anna er avklart.

Planarbeidet gjeld Gnr. 48, bnr. 12, på om lag 1,8 dekar som avgrensar planområdet mot nordvest. Del av Gnr. 48, bnr. 8, på om lag 4,2 dekar som ligg midt i planområdet. Gnr. 48, bnr. 30 som er eksisterande bustadtomt på om lag 2,5 dekar og Gnr. 48, bnr. 77, på om lag 3,5 dekar som avgrensar planområdet mot søraust.

Formål er i samsvar med kommuneplanen, og vi har vurdert at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Laurdag 12 januar kl. 14.00 vil konsulent være til stades på leikeplassen nord for planområdet for å svare på spørsmål som gjeld planarbeidet.

FRIST FOR MERKNADER ER: 31.01.2019

Innspel og merknader sendes til: Akons AS, pb. 21, 5207 Søfteland Eller som e-post til: even@akons.no Varsling blir kunngjort i Os og Fusaposten og på www.akons.no Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Even Akerø tlf. 980 98 397

Alle innspel og merknader vil følge planforslaget når det leverast til kommunen. Etter at merknadsfristen er ute vil sjølve planforslaget bli utarbeida, for deretter å bli sendt til Os kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planframlegget lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil da bli anledning til å koma med merknader og innspel til planforslaget før vidare politisk behandling.